Home Gebouwde omgeving

Cluster Gebouwde Omgeving

Gebouwde Omgeving is één van uitvoeringsclusters van Nieuwe Energie Overijssel waarin partners samenwerken aan projecten om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het cluster stuurt op projecten die eigenaren van gebouwen stimuleren om energiebesparingsmaatregelen te nemen en duurzame energie op te wekken. Daarnaast ondersteunt het cluster de Overijsselse gemeenten bij het aardgasvrij maken van wijken. Het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel en de doorontwikkeling van de gemeentelijke energieloketten zijn instrumenten die het cluster inzet om deze opgave te realiseren. Het cluster Gebouwde Omgeving vergadert iedere maand over de actuele ontwikkelingen en over voortgang en afstemming van projecten.

Project Wijkaanpakken

De ambitie van het project Wijkaanpakken is om gemeenten te stimuleren en ondersteunen bij hun wijkgerichte benadering naar aardgasvrije wijken. De doelstelling voor 2023 is het starten en succesvol laten verlopen van 75 wijkaanpakken met als einddoel om in 2050 aardgasvrij te zijn.
Eind 2019 hebben alle gemeenten een concept warmtetransitievisie (WTV) opgesteld ter voorbereiding op het wijkuitvoeringsplan (WUP) waarin het warmte-alternatief voor aardgas is opgenomen. Er zijn eind 2019 in Overijssel ongeveer 20 projecten gestart om de warmtetransitie in de wijk te realiseren.
Beleidsmedewerkers van gemeenten die antwoord op vragen wensen of ondersteuning nodig hebben bij de wijkgerichte aanpak om aardgasvrije wijken te realiseren, kunnen contact opnemen met clusterleider Kim Hofhuis, k.hofhuis@overijssel.nl

Expertiseteam Aardgasvrije Wijken

In 2020 onder de vlag van Nieuwe Energie Overijssel het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel gestart. Gemeenten hebben behoefte aan professionele ondersteuning bij het aardgasvrij maken van wijken. Het Expertiseteam helpt gemeenten op een slimme en snelle wijze in het wijkaanpakproces door te adviseren, partijen te verbinden en kennis uit te wisselen. Het Expertiseteam bestaat uit een adviseur als spin in het web en een pool van experts op diverse onderwerpen.
Interesse in ondersteuning van het Expertiseteam? Kijk op de informatiepagina van het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken of neem contact op met Oscar Jansen, o.jansen@overijssel.nl

Project Energieloketten 3.0

Het Klimaatakkoord schrijft een onafhankelijk energieloket voor dat de spil is tussen diverse stakeholders in de wijkgerichte aanpak naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het energieloket 3.0 is het deskundige en onafhankelijke kenniscentrum voor de inwoners van de aangesloten gemeenten op weg naar energieneutraal. Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt gemeenten bij het professionaliseren van hun energieloket. De lancering van het nieuwe energieloket vindt plaats in de tweede helft van 2020.
Meer weten over het project Energieloketten 3.0? Neem contact op met projectleider Ester Aldenberg, e.aldenberg-boer@overijssel.nl

Project Maatschappelijk Vastgoed

Het cluster Gebouwde Omgeving heeft een grote opgave bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Het project richt zich op het stimuleren van energiemaatregelen bij scholen, sportclubs en zorginstellingen. Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt en begeleidt scholen door middel van energiecoaches, energiescans en het Versnellingsteam. Contactpersoon voor Duurzame scholen is Judith Siebring, j.siebring@overijssel.nl

De organisatie De Groene Club is opdrachtnemer van het verduurzamen van 150 sportinstellingen in Overijssel in 2020. Deze organisatie biedt sportclubs een volledig begeleidingstraject van energiescan, het aanvragen van subsidie tot en met het uitvoeren van de maatregelen. Contactpersoon voor het verduurzamen van sportinstellingen is Linda Smink, l.smink@overijssel.nl

De stichting Lucrum voert voor Nieuwe Energie Overijssel het project Green Deal ‘Zorg voor de Toekomst’ uit. In 2023 zijn in 10 tot 14 zorginstellingen in Overijssel duurzame maatregelen gerealiseerd met een terugverdientijd van tien jaar of minder. Het project bestaat uit vier fasen, waaronder situatieanalyse, opstellen kansenkaart, vertaling naar business cases en monitoring en update daarvan. Contactpersoon voor verduurzaming van zorginstellingen is Kim Hofhuis, k.hofhuis@overijssel.nl.

Adviseurs van de Toekomst

Adviseurs van de Toekomst is een initiatief om jongeren bewust te maken van de energietransitie. Klassen uit het voortgezet onderwijs gaan met energievraagstukken aan de slag bij een echte opdrachtgevers. Het cluster Gebouwde Omgeving zorgt voor de werving van deelnemende schoolklassen in het basis- en voorgezet onderwijs en voor de koppeling van een opdracht met een opdrachtgever, één van de partners van Nieuwe Energie Overijssel. Contactpersoon voor Adviseurs van de Toekomst is Wendy Oude Vrielink, oudevrielink@natuurenmilieuoverijssel.nl

Leden cluster Gebouwde Omgeving

 • Kim Hofhuis
  Clusterleider Nieuwe Energie Overijssel – Gebouwde Omgeving
 • Jasper Ottink
  Secretaris Nieuwe Energie Overijssel – Gebouwde Omgeving
  e-mail: J.Ottink@overijssel.nl
  Telefoon: 038 499 70 02
 • Ester Aldenberg
  Beleidsmedewerker provincie Overijssel
 • Remko Cremer
  Senior adviseur Energietransitie gemeente Hengelo
 • Rob Hamer
  Vakspecialist duurzaamheid en milieu gemeente Hardenberg
 • Marcel Heskes
  Directeur SquareWise/Woningwaard
 • Gertjan Mulder
  Senior partner Energietransitie Enexis
 • Ron Sint-Nicolaas
  Regisseur Duurzame Energie gemeente Deventer
 • Bert Schipper
  Senior adviseur Strategie en Beleid Welbions
 • Judith Siebring
  Projectleider Duurzame Scholen
 • Christiaan Voortman
  Senior beleidsadviseur gemeente Zwolle
 • Wendy Oude Vrielink
  Adviseur Energie & Duurzaamheid Natuur en Milieu Overijssel
 • Wim Wijnhoud
  Projectmanager Energietransitie DeltaWonen
 • Jelle Zoomer
  Projectleider Nieuwe Energie Overijssel
 • Yvonne Haaxman
  Communicatieadviseur Nieuwe Energie Overijssel

Partners cluster GO

Kernpartners

 • Provincie Overijssel
 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Netwerkbedrijven
 • Natuur en Milieu Overijssel

Partners 

 • Provincie Overijssel
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Hengelo
 • Gemeente Hardenberg
 • Gemeente Deventer
 • Deltawonen
 • Welbions
 • Woningwaard
 • Enexis
 • Natuur en Milieu Overijssel

Partners